Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2015. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží – reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s tím spojených služeb (např. značení zboží, dárkové balení aj., dále jen „služby“), mezi firmou Marek Mikuš – reklamní služby, sídlem 17.listopadu 1004/21A, Havířov-Město, IČO: 69629412, DIČ: CZ7310245206 dále označovanou jako Dodavatel a Odběratelem (v Zakázkovém listu označen jako Zákazník, ve faktuře Odběratel). Obchodní podmínky jako součást smluvního vztahu vstupují v platnost zasláním objednávky nebo písemným odsouhlasením cenové kalkulace Zakázkového listu Odběratelem (Zákazníkem) využitím emailu, nebo pošty. Odběratel zboží či služby je současně před potvrzením objednávky nebo cenové kalkulace ze strany Dodavatele upozorněn na existenci odkazující  na obchodní podmínky dle ust. § 1799 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon), kterými se řídí smluvní vztah prodávajícího a kupujícího.

2. Minimální hodnota objednaného zboží

Minimální hodnota objednaného zboží Odběratele je 1500Kč bez DPH, ať s potiskem nebo bez potisku. V případě objednání zboží v nižší částce než je stanovená minimální hodnota objednaného zboží, může být naúčtován příplatek, který bude předem stanovený v cenové kalkulaci.

3. Objednávka a její potvrzení

Odběratele může zastupovat při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná. Odběratel bude zboží objednávat prostřednictvím písemné objednávky (využitím emailu, pošty), přičemž v objednávce uvede kódové označení zboží dle nabídky Dodavatele, název zboží, barvu zboží a počet objednaných jednotek a cenu. Objednává-li Odběratel zboží včetně potisku či jiného značení nebo objedná jen potisk samotný, zavazuje se dodat Dodavateli společně s objednávkou i grafické podklady pro potisk dle požadavků Dodavatele. Odsouhlasení grafického návrhu Odběratelem je závazné a jakékoliv budoucí změny Odběratele jsou bez souhlasu Dodavatele nepřípustné, zvláště v případě, kdy již došlo k realizaci zakázky. Každá objednávka Odběratele bude vždy potvrzena cenovou kalkulací Zakázkovým listem Dodavatele. Cenová kalkulace se stává po jejím odsouhlasení Odběratelem závaznou a na jejím základě bude realizována celková zakázka. Odběratel souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami uvedenými na www.mamirs.cz. Případné změny v Zakázkovém listu lze provést dodatečně jen na základě souhlasu Dodavatele za předpokladu, že ještě nedošlo k realizaci zakázky. Zakázkový list může být doplněn Odběratelem o zaslanou objednávku, která musí ve všem podstatném souhlasit se Zakázkovým listem nebo musí na něj odkazovat. Případné následné změny v objednávce Odběratele musí být odsouhlaseny Dodavatelem a Odběratel je povinen Dodavatele na změny upozornit, jinak nemusí být akceptovány. Prodlouží-li Dodavatel případně dodací lhůtu bez souhlasu Odběratele má Odběratel právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty (lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt) souhlasí. Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

4. Dodací lhůta

Termín dodání zboží bez potisku je obvykle 2-14 dní dle katalogu zboží s potiskem pak obvykle 10-30 dní. Termín je závislý i na druhu produktu a tiskové technologii. Tyto termíny platí za předpokladu, že je zboží u Dodavatele skladem. Termín dodání je uveden v Zakázkovém listu. Dodavatel si vyhrazuje právo pozdějšího i dřívějšího dodání zboží než je uvedeno v Zakázkovém listu. Dodání zboží Prodávajícím může být realizováno na vícekrát podle celkového množství zboží. S dodáním zboží Odběratel obdrží od Dodavatele vždy dodací list a fakturu. Dodací list se nezasílá v případě zaslání zboží Dodavatele přepravní společností.

5. Cena zboží a služeb    

Cena zboží a služeb Dodavatele je v katalozích nebo různých cenících potisků či vyhotovených nabídkách uvedena většinou bez DPH. Dodávající může ceny zboží nebo služeb na základě změn cen dodavatele kdykoli měnit, nikoli však se zpětnou účinností. Aktuální ceny zboží jsou uvedeny v on-line katalozích na www.mamirs.cz a jsou nadřazeny cenám v tištěných  katalozích ve kterých dochází obvykle ke změnám cen s vydáním nového katalogu. K elektrickým a elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, popř. poplatek dle zákona 121/2000 sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. Zahrnutí nebo nezahrnutí poplatku v ceně daného zboží bude Dodavatelem uvedeno v Zakázkovém listu.

6. Platební podmínky a způsob plnění

Datum splatnosti faktury za dodání zboží a služeb se ujednává vždy předem a odsouhlasuje Odběratelem v Zakázkovém listu. Splatnost faktur je 14 dní od vystavení faktury není-li na základě dohody obou smluvních stran sjednán jiný termín splatnosti. Odběratel je povinen uhradit objednané zboží prostřednictvím bankovního převodu, dobírkou nebo platbou v hotovosti dle předem sjednané varianty uvedené v cenové kalkulaci. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty faktury na účet prodávajícího, případně dnem, kdy byla platba uhrazena v hotovosti. Novému Odběrateli nebo u realizace zakázek s celkovou vyšší cenou může být se souhlasem Odběratele předem vystavena zálohová faktura dle upřesnění v Zakázkovém listu. Neuhradí-li Odběratel kupní cenu řádně a včas, má právo Dodavatel na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále má Dodavatel právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy v plné výši. Dodavatel zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy. Odběratel bere na vědomí a dává výslovný souhlas se zanesením jeho osobních údajů do Centrálního registru dlužníků (www.centralniregistrdluzniku.cz) v případě neuhrazení závazku ve lhůtě 30 dnů po splatnosti, což je uvedeno i ve faktuře. Způsob úhrady kupní ceny určuje Dodavatel. Zakázka se realizuje převzetím zboží Odběratelem nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci. Dodavatel si vyhrazuje právo množstevní odchylky dodaného zboží s potiskem v toleranci 5 %. Dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena ve faktuře vystavené Prodávajícím automaticky poměrně změní. Nepřevezme-li Odběratel řádně plněnou zakázku, bude zakázka uskladněna na účet Odběratele dle čl. XII odst. 1 VODP. Dodavatel je takto oprávněn požadovat po Odběrateli náklady na skladování, které činí 0,05 % z hodnoty zakázky za každý jeden kalendářní den skladování.

7. Záruka za jakost, práva z vadného plnění, reklamace

V případě, kdy Dodavatel dodá jiné zboží (jiný typ zboží), než bylo dohodnuto v Zakázkovém listu, či zboží jiných než dohodnutých vlastností, náleží Odběrateli právo zboží odmítnout případně dle dohody obou stran požadovat slevu. Právo odmítnutí zboží může Odběratel realizovat přímo při odběru zboží odmítnutím převzetí zboží od dopravce či Dodavatele, nebo v případě, zjistí-li uvedené skutečnosti až dodatečně při prohlídce zboží, sdělením o odmítnutí se současným odesláním zboží na adresu sídla Dodavatele. Odběratel je povinen odeslat toto zboží Dodavateli nejpozději do 7 dnů od data převzetí a neprodleně jej informovat, případně po domluvě zboží osobně předat zpět Dodavateli. Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Dodavatel žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží. V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Odběratel tuto skutečnost neprodleně Dodavateli formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Odběratel práva dle Zákona, tj. ustanoveními nového OZ, zejména ust. § 2099 a násl., § 2165 a násl. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Odběratel povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Dodavateli neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od dodávky zboží. V případě jakékoli reklamace připojí Odběratel k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Odběratele. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a Ve lhůtě nejpozději do 30 dnů Dodavatel posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Odběratelem na způsobu jejího vyřízení. V případě uznané reklamace nahradí Dodavatel Odběrateli pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Odběratel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši nebo v případě, že se jedná jen o část reklamovaného zboží má právo Odběratel vyžadovat přiměřenou slevu z ceny případně výměnu za jiné zboží ve stejné hodnotě. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu. Dodavatel není povinen nároku Odběratele vyhovět, pokud prokáže, že Odběratel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Dodavatel také neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení případného návodu k použití. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním dodaného zboží. Případné vzájemné spory mezi Dodavatelem a Odběratelem řeší obecné soudy. Dodavatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Odběratelem, pokud je Odběratel neodmítne. Odběratel má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu – Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.

8. Ochrana osobních údajů

Odběratel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Odběratel má právo být informován, jaké údaje o něm Dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Odběratel může Dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Dodavatel se zavazuje osobní údaje Odběratele neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.