Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2015. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží – reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s tím spojených služeb (např. značení zboží, dárkové balení aj., dále jen „služby“), mezi firmou Marek Mikuš – reklamní služby, sídlem 17.listopadu 1004/21A, Havířov-Město, IČO: 69629412, DIČ: CZ7310245206 dále označovanou jako „Prodávající“ a Kupujícím. Obchodní podmínky jako součást smluvního vztahu vstupují v platnost zasláním objednávky nebo písemným odsouhlasením cenové kalkulace Kupujícím (využitím emailu, nebo pošty). Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti. Kupující zboží či služby je současně před potvrzením objednávky nebo cenové kalkulace ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci odkazující  na obchodní podmínky dle ust. § 1799 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon), kterými se řídí smluvní vztah prodávajícího a kupujícího.

2. Minimální hodnota objednaného zboží

Minimální hodnota objednaného zboží Kupujícího je 1500Kč bez DPH, ať s potiskem nebo bez potisku. V případě objednání zboží v nižší částce než je stanovená minimální hodnota objednaného zboží, může být naúčtován příplatek, který bude předem stanovený v cenové kalkulaci.

3. Objednávka a její potvrzení

Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná. Kupující bude zboží objednávat prostřednictvím písemné objednávky (využitím emailu, pošty, faxu), přičemž v objednávce uvede kódové označení zboží dle nabídky Prodávajícího název zboží, barvu zboží a počet objednaných jednotek a cenu. Objednává-li Kupující zboží včetně potisku či jiného značení nebo objedná jen potisk samotný, zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady pro potisk dle požadavků Prodávajícího. Odsouhlasení grafického návrhu Kupujícím je závazné a na jakékoliv budoucí změny Kupujícím nemusí brát Prodávající zřetel, zvláště v případě, kdy již došlo k realizaci zakázky. Jakékoliv grafické změny po jejím konečném odsouhlasení mohou být Kupujícímu znovu naúčtovány. Každá objednávka Kupujícího bude vždy potvrzena cenovou kalkulací Prodávajícího. Cenová kalkulace se stává po jejím odsouhlasení Kupujícím závaznou a na jejím základě bude realizována celková zakázka. Prodlouží-li Prodávající případně dodací lhůtu bez souhlasu Kupujícího má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty (lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt) souhlasí. Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

4. Dodací lhůta

Termín dodání zboží bez potisku je obvykle 2-14 dní dle katalogu zboží s potiskem pak obvykle 10-30 dní. Termín je závislý i na druhu produktu a tiskové technologii. Tyto termíny platí za předpokladu, že je zboží u dodavatele skladem. Předběžný termín může být uveden v cenové kalkulaci Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo i dřívějšího dodání zboží než je uvedeno případné předběžné datum v cenové kalkulaci Prodávajícího. Dodání zboží Prodávajícím může být realizováno i na vícekrát podle celkového množství zboží. S dodáním zboží Kupující obdrží od Prodávajícího vždy dodací list a fakturu.

5. Cena zboží a služeb    

Cena zboží a služeb Prodávajícího je v katalozích nebo různých cenících potisků či vyhotovených nabídkách uvedena vždy bez DPH. Prodávající může ceny zboží nebo služeb kdykoli měnit, nikoli však se zpětnou účinností. Aktuální ceny zboží jsou uvedeny v on-line katalozích a jsou nadřazeny cenám v tištěných  katalozích ve kterých dochází obvykle ke změnám s vydáním nového katalogu. K elektrickým a elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, popř. poplatek dle zákona 121/2000 sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. Zahrnutí nebo nezahrnutí poplatku v ceně zboží bude Prodávajícím uvedeno v cenové kalkulaci.

6. Platební podmínky a způsob plnění

Datum splatnosti faktury za dodání zboží a služeb se ujednává vždy předem a odsouhlasuje Kupujícím v cenové kalkulaci. Splatnost faktur je 14 dní od vystavení faktury není-li na základě dohody obou smluvních stran sjednán jiný termín splatnosti. Kupující je povinen uhradit objednané zboží prostřednictvím bankovního převodu, dobírkou nebo platbou v hotovosti dle předem sjednané varianty uvedené v cenové kalkulaci. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty faktury na účet prodávajícího, příp. dnem, kdy byla platba uhrazena v hotovosti. V kupní ceně jsou započítány expedičními poplatky nebo náklady na dopravu, a případné recyklační poplatky a autorské odměny. Novému Kupujícímu nebo u realizace zakázek s celkovou vyšší cenou může být se souhlasem Kupujícího předem vystavena zálohová faktura dle upřesnění v cenové kalkulaci. Neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, má právo Prodávající na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy v plné výši. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující bere na vědomí a dává výslovný souhlas se zanesením jeho osobních údajů do Centrálního registru dlužníků (www.centralniregistrdluzniku.cz) v případě neuhrazení závazku ve lhůtě 30 dnů po splatnosti, což je uvedeno i ve faktuře. Způsob úhrady kupní ceny určuje Prodávající. Zakázka se realizuje převzetím zboží Kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky dodaného zboží s potiskem v toleranci 5 %. Dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena ve faktuře vystavené Prodávajícím automaticky poměrně změní. Nepřevezme-li Kupující řádně plněnou zakázku, bude zakázka uskladněna na účet Kupujícího dle čl. XII odst. 1 VODP. Prodávající je takto oprávněn požadovat na Kupujícím náklady na skladování, které činí 0,05 % z hodnoty zakázky za každý jeden kalendářní den skladování.

7. Záruka za jakost, práva z vadného plnění, reklamace

V případě, kdy Prodávající dodá jiné zboží, než bylo dohodnuto, či  zboží jiných než dohodnutých vlastností, náleží Kupujícímu právo zboží odmítnout případně dle dohody obou stran požadovat slevu. Právo odmítnutí zboží může Kupující realizovat přímo při odběru zboží odmítnutím převzetí zboží od dopravce či Prodávajícího, nebo v případě, zjistí – li uvedené skutečnosti až dodatečně při prohlídce zboží, sdělením o odmítnutí se současným odesláním zboží na adresu sídla Prodávajícího na náklady Prodávajícího. Kupující je povinen odeslat toto zboží Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od data převzetí a neprodleně jej informovat, případně po domluvě zboží osobně předat zpět Prodávajícímu. Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé.  Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží. V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona, tj. ustanoveními nového OZ, zejména ust. § 2099 a násl., § 2165 a násl. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od dodávky zboží. V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Kupujícího. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a Ve lhůtě nejpozději do 30 dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení. V případě uznané reklamace nahradí Prodávající Kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši nebo v případě, že se jedná jen o část reklamovaného zboží má právo Kupující vyžadovat přiměřenou slevu z ceny případně výměnu za jiné zboží ve stejné hodnotě. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení případného návodu k použití. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním dodaného zboží. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne. Kupující má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu – Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.